SPESIELLE REGLER FOR FINNMARKSLØPET JUNIOR

Oppdatert 14. september 2021

Det er Sportslig komite i Finnmarksløpet som er ansvarlig for de spesielle reglene for Finnmarksløpet.

Finnmarksløpet dømmes etter NHF`s langdistansereglement (LR) som er å finne i håndboka til  NHF sin hjemmeside under lover og regler, samt de spesielle reglene som er gjengitt her, og som er gitt med utgangspunkt i LR.

Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR gjelder for Finnmarksløpet junior (FL-Jr)

Policy

Finnmarksløpet junior skal være åpent for juniorer fra fylte 15 innen 31. desember inneværende kalenderår og ut året man fyller 18 år. FL-Jr er et sledehundløp tilpasset juniorer etter krav fra Norges hundekjørerforbund. Det er kvalifiseringskrav for å starte i FL-Jr (se påmelding)

FL- Jr er et internasjonalt sledehundløp. Deltakeren kan starte med maks 6 og minimum 5 hunder, og komme i mål med minimum 4 hunder.

Formålet med Finnmarksløpet junior er å gjennomføre en sledehund-konkurranse for deltakere i alderen 15 – 18 år, hvor man skal finne ut hvilken deltaker og hunder som kan tilbakelegge løpet på kortest mulig tid. Løpet skal gjennomføres kun ved hjelp av deltaker og hundenes egne krefter, og uten hjelp fra andre enn arrangøren sine funksjonærer i sporet, på oppstallingsområdet på sjekkpunktene og på kontrollpunktene. Deltakeren med sine hunder må være rustet for å takle forskjellige værforhold som man kan forvente å møte i Finnmark. Finnmarksløpet junior gjennomføres på naturen sine premisser, der vær og føreforhold kan variere ut fra hvor deltakerne befinner seg til enhver tid. Deltakeren må ha gode ferdigheter når det gjelder friluftsliv og stell av hund. Dette for å kunne gjøre best mulige vurderinger for seg selv og sitt spann underveis i løpet.

Informasjon angående media/presse under FL-Jr

Media/presse skal forholde seg til FL sine retningslinjer angående kontakt/intervju med deltakerne underveis i løpet. Følgende informasjon vil bli gitt til media/presse:

Deltakeren skal komme inn på sjekkpunkt, parkere spannet, hente depot, ta av sokker, legge hundene på halm og starte fôrkokeren. Først etter dette er deltakeren tilgjengelig for media/presse, etter forespørsel. Fotografering og filming kan likevel skje i denne tiden på litt avstand uten at det skal forstyrre deltakeren.  

Deltakeren må levere inn samtykkeerklæring fra foresatt ved registrering. Hvis deltakeren har andre enn foreldre/foresatte som handler må foreldre/foresatte samtykke skriftlig. Deltakeren sin handler må være over 20 år.

Rennleder i FL-Jr er en mentor og rådgiver. Vedkommende skal ivareta alle deltakere før og underveis i løpet. Rennlederen er tilgjengelig for råd og spørsmål på alle sjekkpunkt.

Spesielle regler

#1 Hunder: Alle hunder som deltar i FL-Jr skal være chipmerket. I tillegg skal hver enkelt hund være merket med FL-tag på halsbåndet underveis i løpet. Tager utleveres ved registrering før løpet. Alle hunder som starter i FL skal gjennomgå en obligatorisk helsekontroll før start av FL sine løpsveterinærer. Deltakeren får tildelt time til pre-race check. (Se program for nærmere info)

#2 Start: Spannene startes med 1.- min. intervall. Trekning av startrekkefølge er 1. februar. Tidsutligning for FL-junior er på sjekkpunkt Jotka I.

#3 Startnummer/ reklame: Deltakerne er pålagt å bære reklame og GPS sporingsenhet på seg selv, og/eller på sleden. FL sin reklame skal bæres på deltakeren under hele løpet, også ved start, målgang og premieseremonier, etter retningslinjer gitt av Finnmarksløpet. NB! Alle FL-Jr deltagere skal bære sitt startnummer godt synlig fra start til mål. Handleren til hver enkelt kjører skal bruke egen oransje handlervest på sjekkpunkt Suosjavri.

#4 Kjørermøte/juniorsamling: er obligatorisk for deltakeren og en handler.

#5 Offentlig vei: Det er ikke tillatt å følge offentlig vei på andre strekninger enn der arrangør har bestemt. Informasjon vil bli gitt på kjørermøtet.

#6 Sjekkpunkt og kontrollpunkt:
FL-Jr – deltaker skal personlig sjekke inn og ut på følgende sjekkpunkt: Jotka I – Suosjavri – Jotka II

Det vil også være kontrollpunkter i tillegg til sjekkpunktene.

#7 Obligatorisk stopp:
FL-Jr har tre obligatoriske stopp: 3 timers stopp pluss tidsutlikning på sjekkpunkt Jotka I, en 6 timers stopp som skal tas ut på Suosjavri og en 3 timers stopp skal tas ut på Jotka. Alle obligatorisk stopp skal tas ut på FL-junior sjekkpunkter.

Deltaker skal personlig sjekke inn og ut for å fullføre alle obligatoriske stopp. Ingen av de obligatoriske stoppene kan kombineres på samme sjekkpunkt.
Deltakeren får hjelp til riktig utligningstid fra arrangør, men den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet på sjekkpunkt Jotka I.

#8 Depot:

Følgende sjekkpunkt er depotstasjoner:
FL-Jr: Suosjavri.

Det betyr at deltakeren må ha med seg nok mat og utstyr til seg selv og hundene fra start til Jokta I, og frem til Suosjavri. Fra Suosjavri må deltakeren ta med seg nok mat og utstyr fra sitt depot til seg selv og hundene til Jotka og helt til mål.
For eksempel: klær og sko til seg selv, hundesokker, mat til seg selv og hundene.

Deltakeren må i tillegg ha med seg minimum 1 liter brennstoff til primus/koker.

#9 Depotsekk(er) skal pakkes forsvarlig og merkes med kjørers navn og navn på depotstasjonen den skal til. Brennstoff til primus/koker el. lign. er ikke tillatt å ha i depotsekk.
Det er ikke begrensing i total vekt og antall depotsekker. Hver sekk skal være maksimum 20 kg.
Depot skal fraktes ut av arrangør.
Innlevering av depotsekker – se løpsprogram for nærmere informasjon. Deltakerne må selv løfte sekkene opp på lasteplanet, samt krysse av på skjema sammen med funksjonær, hvor mange sekker som er levert til sjekkpunkt Suosjavri. Sekker på bakken vil bli stående igjen. Depottrailerne kjører fra Alta torsdag kl. 15:00. Informasjon omkring depotordninga fås på registreringskontoret. FL-jr er ikke ansvarlig for deltakernes depotsekker ved mildvær, løshunder og lignende.

#10 Utstyr: Utenforstående/handler skal ikke ha annen befatning med depotet enn å plassere/hente utstyr ved depotplassen på sjekkpunktet.
Som utstyr i denne forbindelse regnes: Anker – pledd – belegg – batterier – handledds

varmere – varmesalve – potesokker – potesalve – brennstoff til koker/primus. Dette utstyret skal legges på angitt depotplass i myk emballasje (plastsekker eller lignende). Alt som leveres deltaker på denne måten kan kontrolleres av TD/rennleder/funksjonær.
Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt Suosjavri skal bringes til depotplassen av deltaker og kan der hentes av utenforstående. På sjekkpunkt Jokta I og Jotka II må deltakeren ta med seg alt utstyr (unntatt søppel) i sleden.

#11 Hjelp /assistanse: På sjekkpunktene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til styring og bremsing, med mindre annet blir bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder.

#12. Hunder/ sjekkpunkt:

#12 A: På sjekkpunkter er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start.

#12 B: Løpets TD og/eller rennleder, i samarbeid med løpets veterinær, skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i FL-Jr.
Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hundestell /dyrehelse/velferd er endelig.
Alle hunder vil bli sett på og/eller undersøkt så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.
Løpets veterinær i samarbeid med rennleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse.
Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet.

#12 C: Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudt å dra/rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.

#13 Dyrevelferd og – helse

FL skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FL som arrangør og FL deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder.

1)  Deltakeren i FL er til en hver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut i fra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.

2)  Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige  tilstander egner seg ikke til å fortsette i løpet og skal fraktes i sleden og tas med til neste sjekkpunkt for vurdering av FL veterinærer.

Hunder som er vurdert av FL veterinærer til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet.

Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Hunder skal ikke halte inn til, heller ikke ut av sjekkpunkt/inn til mål.

3)  Hunder som faller om/kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

Hunder som er/har vært overopphetet skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

Brudd på regelen #13 kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

FL løpsveterinærer vil være tilgjengelig på alle sjekkpunkt, og gi den samme servicen til alle hundene som deltar i løpet. Løpsveterinærene skal til enhver tid etter beste evne ut i fra tilgjengelig medisinsk og diagnostisk utstyr, tilgjengelig lokaler og feltmessige forhold undersøke og utføre adekvat behandling av alle hunder som deltar i løpet.

FL-Jr skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FL som arrangør og FL deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder.

#14 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/eller løpsveterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/eller løpsveterinær. Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død. Deltakeren kan også diskvalifiseres hvis han/hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed om å sette igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Deltakeren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk.

#15 Hjelp mellom sjekkpunktene: Det er ikke tillatt å få hjelp eller assistanse utenfra og fra utenforstående mellom sjekkpunktene. Deltakeren kan likevel få hjelp på kontrollpunktene og i løypa av arrangøren sine funksjonærer der det er behov.

#16 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder, utstyrsjekk, tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og skal kun utføres av hundespannets deltaker i dertil bestemt område på sjekkpunktene. Det er kun anledning å hente kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne /bøtte. Ved bruk av kjølebag eller tilsvarende utstyr, skal dette medbringes i sleden fra start, eller sendes med depot i FL sin depotbil. Kjølebag eller tilsvarende utstyr som tas ut av angitt/merket område, kan ikke bringes inn igjen.

#17 Igjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på alle sjekkpunktene og kontrollpunktene mellom sjekkpunktene. Hund som blir tatt ut av løpet skal meldes til funksjonær av deltaker. Hund som tas ut av løpet skal gjennomgå obligatorisk veterinærkontroll av en FL veterinær. Veterinærkontrollen skal kvitteres på «dropped-dog» skjema. Den obligatoriske veterinærkontrollen skal gjennomføres på det sjekkpunktet eller nærmeste sjekkpunkt der hunden ble tatt ut av løpet. Deltaker har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærkontroll etter at hunden er tatt ut. På sjekkpunkt Suosjavri kan deltaker overlate ansvaret til sin handler for å få gjennomført veterinærkontroll. Deltaker må markere ut hunden som er tatt ut i veterinærboka. Om en deltaker bryter løpet skal alle hundene i spannet sjekkes av veterinær på det sjekkpunktet, eller nærmeste sjekkpunktet der deltakeren bryter løpet. Veterinærkontroll er obligatorisk og skal kvitteres på «dropped-dog» skjema. Deltakeren får utlevert «dropped dog» skjema som følger hunden. Veterinærboka skal bringes i deltakerens slede under hele løpet. Veterinærbok og «dropped dog» skjem SKAL leveres inn til veterinær/funksjonær ved målgang, eller på det sjekkpunktet deltakeren bryter løpet. Hunder som blir tatt ut på sjekkpunkt/kontrollpunkter overbringes til handler/følgebil/funksjonær. Hvis hund må leveres til funksjonær må det leveres med nok hundemat for minst 24 t.

#18 Veterinærkontroll og helsekontroll av hunder:

Obligatorisk helsekontroll før start: Alle hunder som skal delta i FL-Jr må gjennomføre en obligatorisk helsekontroll utført av en av Finnmarksløpets løpsveterinærer før start.

Deltaker er selv ansvarlig for å få signert obligatoriske veterinærkontroller i sin veterinærbok av en av FL løpsveterinærer.

I FL-Jr er det èn obligatorisk veterinærkontroll på sjekkpunkt Suosjavri, i tillegg til ordinær veterinærkontroll på sjekkpunkt Jokta I og Jotka II.

Re-sjekk: Re-sjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor FL løpsveterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hundens/enes helse på en best mulig måte. En re-sjekk kan pålegges å bli gjennomført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført re-sjekk skal signeres av en av FL løpsveterinærer, og deltaker er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert re-sjekken i veterinærboka.

Deltakeren som nekter å få gjennomført veterinærkontroll, forlater sjekkpunktet eller kommet i mål uten å ha gjennomført, fått signert og godkjent obligatoriske veterinærkontroller og re-sjekk vil bli automatisk diskvalifisert.

Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang som må være godkjent før deltakeren får godkjent gjennomført løp.

Veterinærbok og «dropped dog» skjema skal leveres inn til en av FL veterinærer etter målgang/ til sekretariatet på sjekkpunkt, eller i Alta ved brutt løp.

#19 Overtredelse av regler begått av deltakere, handler(e) eller andre utenforstående, kan medføre diskvalifikasjon av deltaker. Om en deltakere eller noen fra dens handler team til deltakeren opptrer utilbørlig ovenfor FL funksjonærer/frivillige, andre deltakere, presse eller tilskuer vil dette medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.

#20 Seletøy og trekkliner: Det skal være wire i hovedline/midtline, all wire skal være polstret. Alle hundene i spannet skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Lederhundene skal ha nakkeline mellom seg.

#21 Refleks: Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket.
Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelinen mellom lederhundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke.

#22 Belegg: Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/ følgebil. Det er kun deltaker som har lov til å skifte belegg på sin slede.

#23 Sledebytte: Deltakeren kan kun bytte slede på Suosjavri. Deltakeren må bytte tom slede mot tom slede.

#24 Sleden: Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren og alt utstyr. Sleden og pakksekken/sledetrekket skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. (FL anbefaler hundepose til hund for å bruke hvis hund må legges i sleden).

#25 Reparasjon av slede: Hvis en deltaker ønsker å ta tom slede ut av oppstallings og depot område for reparasjon så skal dette godkjennes av TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig.

#26 Målstrekning er fra brua i Øvre Alta (litt nedenfor Strand Camping) og til mål.

#27 Rookie/førstegangskjører: Deltakeren må fullføre FL-Jr, dvs. passere målstreken i Finnmarkløpet junior, for å oppheve status som rookie/førstegangskjører.

#28 Staver: Det er i FL-Jr ikke anledning å bruke skistaver/stakeutstyr og lignende.

#29 OBLIGATORISK UTSTYR
Deltakerne skal alltid ha med i sleden følgende obligatorisk utstyr (dette kan bli kontrollert på sjekkpunktene og ute i løypa.) Deltakeren kan diskvalifiseres hvis det er mangler ved det obligatoriske utstyret):

 • GPS med innlagt løype (koordinatene vil bli lagt ut på Finnmarksløpets websider) og kart målestokk 1:250.000 med  inntegnet løype.
 • Veterinærhåndbok. Deles ut til kjøreren i infokiosken/ på kjørermøtet
 • Kompass
 • Snøspade
 • Øks eller storkniv i sleden, og en kniv på kroppen.
 • Ekstrem vintersovepose – må tåle minimum -30C eller comfort -25
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning (m / refleksanordninger som er godt synlig i mørket, foran og bak)
 • Ekstra klesskifte (under- og yttertøy, sokker og vintersko)
 • 12 sokker pr. hund, inklusive de som er i bruk
 • Dekken til alle hundene i spannet (i sleden eller på hunden)
 • Hodelykt og batterier pluss reservelykt.
 • Lysstav/signalpenn (i lomme på kroppen).
 • Wire eller kjetting for hund som tas ut og leveres sjekkpunktsansvarlig. Det skal være en slynge per hund i spannet – min. 40 cm. Drag Line med wire godkjennes til dette bruk. Ved oppstalling skal hele spannet kunne festes i et oppstallingsopplegg med wire eller kjetting fra halsbåndet og ut.)
 • Reservemat til hundene for minst 24 timer (500 gram pr hund, pakkes for seg, forsegles av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål)
 • Reservemat for kjører for minst 24 timer. Må bestå av minimum 500 gram.
 • Operativ vannkoker (se beskrivelse) med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund.
 • Fòrskåler og fòrøse
 • Søppelsekk
 • Liggeunderlag
 • Ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 gram
 • Tau for å feste seg til sleden i områder der man kan møte rein.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depotsekk/utenforstående på Suosjavri. Utstyret må legges fram for TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. Hundesokker, batterier, søppelsekk, brennstoff til koker/primus er unntatt, og kan om ønskelig erstattes fra depotsekk/ utenforstående/handler.

Kommentarer fra Sportslig komite angående noe av det obligatoriske utstyret:

Deltakerne, og særlig førstegangskjørere, bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/rennleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr.

Reservemat til hund og deltaker: Skal tas i bruk ca. 24 timer etter deltakeren har forlatt sjekkpunktet, og blir liggende mellom to sjekkpunkt. Derfor må deltakeren ha med seg nok mat og snakking for de første 24 timene til både seg selv og hundene. Snø spade: Denne må være av god kvalitet slik at den tåler hard og isete snø, og at den er egnet til å grave seg ned med.
Øks eller storkniv. Mange taper “samekniven” fast på sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på over 30 cm.
Førstehjelpsutstyr: Kun enkeltmannspakke holder ikke. Et minimum er plaster, sportstape, enkeltmannspakke, gasbind og smertestillende tabletter (reseptfrie). Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose.
Ekstra klesskifte: Undertøyet skal være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen.
Operativ vannkoker: At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit eller sprit (minst 1 liter). Fyrstikkene anbefales pakket vanntett.
Viktig: det anbefales å pakke ekstra klær, sovepose og vindsekk i vanntett emballasje.

Liggeunderlag: Pakkes enkelt ved å legges i bunnen av pakksekken i hele sledens lengde.

ANNET:

Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med div. utstyr til å kunne utføre enkle reparasjoner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk tape.

LØYPA GÅR I REINBEITELAND. HUNDENE MÅ DERFOR HOLDES UNDER STRENG KONTROLL OG ALDRI SLIPPES LØS UNDER KONKURRANSEN. DELTAKER SOM BLIR OBSERVERT MED LØS(E) HUND(ER) VIL UMIDDELBART BLI DISKVALIFISERT.
DELTAKER VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR SKADE FORVOLDT AV HANS/HENNES HUNDER.
VED KJØRING PÅ STREKNINGER HVOR MAN KAN MØTE REIN SKAL KJØRER VÆRE FESTET TIL SPANNET / SLEDEN MED TAU ELLER LIGNENDE.

Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over og etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå.

En deltaker som må/velger å bryte løpet skal snarest melde fra til rennledelsen og er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. FL- Jr vil så langt det er mulig være behjelpelig med transport til nærmeste vei.

Ettersøkning etter deltaker vil bli vurdert forløpende etter vær og vindforhold, og siste kontakt med deltakeren. Unødig opphold mellom sjekkpunkter/kontrollpunkter bør derfor unngås.

En hund som er i sleden når kjøreren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det.

Det er anledning for kjører å sitte på sleden.

Skriftlig protest skal være levert TD/Jury senest 1 – en – time etter målpassering. Protestgebyr vil være NOK 100,-.

 

GOD TUR!